Beurstaal nader verklaard

Analysevormen Fundamentele analyse Dit is de studie waarbij de gang van zaken binnen een onderneming, op basis van in het verleden gepubliceerde cijfers en verwachtingen, van de ontwikkelingen in de bedrijfstak waarbinnen de onderneming opereert en van de voor het bedrijf of de bedrijfstak relevante macro-economische ontwikkelingen.

Kwantitatieve analyse Dit is een vorm van research dat de prijsvorming op financiële markten, de psychologie van beleggers en economische wetmatigheden bestudeert. Onder het motto meten is weten wordt gezocht naar (aandelen)karakteristieken, die de meeste beleggers over het hoofd zien of waar overdreven aandacht aan wordt besteed, teneinde de toekomstige koersontwikkeling in te schatten. Kwantitatieve analyse maakt geen onderscheid tussen fundamentele of technische gezichtspunten.

Strategische analyse Dit is de studie van financiële markten waarbij een keuze wordt gemaakt uit de meest beloftevolle beleggingsstrategieën, regionale en sectorale ontwikkelingen, en/of vermogensklasses voor de nabije toekomst.

Technische analyse Dit is de studie van koersen op de financiële markten of een deel daarvan. In grafieken zijn tal van patronen zichtbaar die helpen het toekomstig koersverloop in te schatten. Veelal worden de historische koersontwikkelingen middels indicatoren ontleed om het toekomstige koersverloop beter te kunnen inschatten.

Jargon Buy and Hold is de Engelse term voor 'Kopen en Houden' en doelt op de passieve aanpak van beleggers waarbij nauwelijks nieuwe fondsen of wijzigingen in de aandelenportefeuilles aanbrengen. Het staat symbool voor een belegging op lange termijn.

Dollar Cost Averaging betekent zoveel als ‘Beleggen met Regelmaat?en is enorm populair in de Verenigde Staten.?Het is de methode waarbij beleggers regelmatig een bepaald bedrag investeren in een beleggingsfonds of aandelen kopen. Bij het gestaffeld kopen is het onverschillig of de beurs in de voorbije periode een stijging dan wel daling liet zien.

Buying on Strength is de Engelse term voor ‘Bijkopen bij Sterkte? Bij deze beleggingsmethode wordt na gebleken stijging de ingenomen positie in het desbetreffende fonds vergroot.

Buying on Weakness is de Engelse term voor ‘Bijkopen bij Zwakte? Bij deze strategie wordt de ingenomen positie enkel en alleen vergroot wanneer het fonds is gedaald.

GARP is de Engelse acroniem van ‘Growth At a Reasonable Price?en betekent ludiek vertaald: Groei Aan Redelijke Prijs. Groeiaandelen worden gewikt en gewogen middels de PEG-ratio dat een afweging maakt tussen enerzijds de koers en de winst per aandeel en anderzijds de groeivoet van de winst. Zie ook PESG-ratio.

Perfect Timing is de Engelse term voor ‘Perfect Inzicht? Het vermogen om de markt perfect in te schatten, waardoor alle handelingen op de hoogste top en in het diepste dal plaatsvinden.

Small Firm-effect is de Engelse term voor het verschijnsel dat kleine ondernemingen na correctie voor risico een hoger rendement opleveren.

Stock Picking is de Engelse term voor ‘Individuele aandelenselectie? Het al dan niet op basis van nauwgezette criteria selecteren van veelbelovende aandelen.

TINA is de Engelse acroniem van ‘There Is No Alternative? Het is een woordspeling op GARP en houdt in dat er geen afdoende alternatief voorhanden is om bij de aandelenselectie of het beleggingsbeleid tot een andere keuze te komen.

 

Q-rating De Q-rating is een prospectief raamwerk dat de financiële kwaliteit van een onderneming beoordeelt. Hoewel ratings tot doel hebben om het debiteurenrisico te kwantificeren, kunnen ook aandelenbeleggers er hun voordeel mee doen. De Q-rating is een objectief kwaliteitsoordeel van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Het raamwerk loopt van hoogste kwaliteit QQQQQ, naar het laagste oordeel, Q.

 

PESG-ratio PESG is de Engelse afkorting van ‘Price Earnings to Sales Growth? De PESG-ratio is een fundamentele waarderingsmaatstaf dat een afweging maakt van de koers-winstverhouding en de omzetgroei.?De omzet van een onderneming is in tegenstelling tot de winst minder vatbaar voor zogenaamde eenmalige gebeurtenissen en agressieve boekhoudtechnieken.

 

SupraMomentum Het SupraMomentum is een meettechniek waarmee de sterkte van aandelen in kaart kan worden gebracht. Het feit dat een aandeel tot de grootste stijgers dan wel dalers behoort, zegt weinig over het toekomstig koerspotentieel.